Ống Cao Su Lưu Hoá Cách Nhiệt
Ống Cao Su Lưu Hoá Cách Nhiệt
Ống Cao Su Lưu Hoá Cách Nhiệt
Ống Cao Su Lưu Hoá Cách Nhiệt

Ống Cao Su Lưu Hoá Cách Nhiệt

Ống Cao Su Lưu Hoá Cách Nhiệt : Chịu nhiệt độ từ – 40oC đến   105oC thường sử dụng trong hệ thống:
Cách nhiệt cho đường ống nước nóng
Cách nhiệt cho đường ống (hơi) lạnh.
Cách nhiệt cho đường ống nước lạnh & hệ thống cấp đông.